Afvalmanagement

Elsinga Beleidsplanning en Innovatie bv heeft de technologische kennis en ervaring nodig voor beleidsmatige advisering, projectmanagement en realisatie van projecten op het gebied van (organisch) afval- en mestverwerking. Deze sector is divers. Dit betekent dat brede kennis op het gebied van moderne verwerkingsconcepten alsook de (Europese) regelgeving noodzakelijk is. Elsinga Beleidsplanning en Innovatie bv heeft de vereiste knowhow.

Dit blijkt uit onze betrokkenheid bij projecten op het gebied van vergisten en composteren van gft, mest en zuiveringsslib, ontwikkelen van verwerkingsmethoden voor ONF, scheiden van kunststoffen, warmtenetten en energie voor aanpalende glastuinbouw en het opstellen van aanbestedingsdocumenten waarin milieueffecten van verwerkingstechnieken worden meegewogen.

Het multidisciplinaire karakter van ons bedrijf vertaalt zich in onze betrokkenheid bij projecten op het gebied van strategische beleidsplanning en technische innovaties. Hieronder volgt een beperkte selectie van referentieprojecten.

Luier recycling

2014-heden

Doel van dit project is de ontwikkeling van een veilige en duurzame verwerkingsmethode voor luiers en incontinentiemateriaal op basis van thermische drukhydrolyse. Samen met afvalverwerker ARN te Weurt wordt gewerkt naar een full-scale installatie van ca 30 kton verwerkingscapaciteit op jaarbasis. Een pilotreactor is in mei 2016 in gebruik genomen. Klik hier voor een poster van de pilot-reactor.

Projectmanagement realisatie compostering + vergisting ‘De Meerlanden’.

2008-heden

Het innovatieve ontwerp van de installatie zoals dit bij De Meerlanden wordt gerealiseerd, waarbij uit gft-afval vijf producten worden gehaald (nl, compost, groengas, condenswater, warmte en CO2) is door Elsinga Beleidsplanning en Innovatie bv ontworpen. Wij leveren het projectmanagement voor de realisatie van de installatie inclusief subsidieaanvraag, warmte en CO2 levering aan glastuinbouw.

Twee video’s over dit project bij De Meerlanden:

Evaluatie biogasopbrengsten uit gft-afval en andere organische reststromen.

2011-heden

Dit project is een samenwerkingsverband tussen meerdere gft-verwerkingsbedrijven. Het is geïnitieerd door Elsinga Beleidsplanning en Innovatie bv die zowel de projectcoördinatie als monstername uitvoert.

Ondersteuning procesoptimalisatie bij o.a. Twence, DELTA en ANG Usquert.

2009-2010

GFT-verwerking is een gecompliceerd proces. Elsinga Beleidsplanning en Innovatie BV heeft veel expertise opgebouwd op het gebied van composteringsprocessen al of niet in combinatie met vergisten: opstellen van massabalansen, digestaat verwerking, tunnelmanagement, afdoding humaanpathogenen, maar ook omgevingsscans voor afzet van energie uit de compostering.

Ondersteuning Europese aanbesteding met duurzaamheidseisen verwerking gft-afval voor AVU (Utrecht), Drenthe en Noord-Brabant.

2007-2010

Elsinga Beleidsplanning en Innovatie BV is zeer bekend met de afvalmarkt. Ontwikkelingen op het gebied van verwerkingstechnieken bieden mogelijkheden voor steeds duurzamere oplossingen. Elsinga Beleidsplanning en Innovatie bv heeft ervaring met de vertaling van duurzaamheidseisen van overheden in een bestek, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een CO2 tool.

Opstellen milieuverslag gft-afval voor de Vereniging Afvalbedrijven.

2009-2010

Het document beschrijft de relevante wetgeving, de transitie van composteren naar vergisten, Life Cycle Analyse, aanbod, verwerking en afzet, de nieuwe technologische ontwikkelingen en een CO2 rekenmodel.

Lees hier verder.

Microbiologisch onderzoek

Voedselveiligheid wordt een steeds belangrijker aspect in productieketens. Elsinga Beleidsplanning en Innovatie bv is een geaccrediteerde inspectie-instelling op het gebied van de afdoding van humaanpathogenen in mest- en organisch afval verwerkende processen. Meetmethodes en monsternameprocedures die door Elsinga Beleidsplanning en Innovatie worden toegepast zijn door ons bedrijf zelf ontwikkeld. Hierbij wordt zeer zorgvuldig tewerk gegaan, wat zich vertaald in het feit dat onze methodes inmiddels geregistreerd zijn in standaard procedures (NTA8777, BRL Keurcompost).

Onderzoek ESBL-reducerende werking in gft-composteringen.

2011

In opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven heeft Elsinga Beleidsplanning en Innovatie bv de ESBL-reducerende capaciteit van gft-composteringen bepaald.

Lees hier een artikel uit afvalforum over dit onderzoek.

Vervolgens is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek uitgevoerd naar de ESBL reducerende capaciteit van pluimveemest verwerkende installaties.

Lees meer in het eindrapport afdoding ESBL in pluimveemestverwerking in NL.

Ontwikkeling standaard protocol het uitvoeren van reductieonderzoek in het kader van Europese verordening dierlijke bijproducten.

2010-2011

Bedrijven die dierlijke bijproducten (cat. 3 materiaal) of mest (cat. 2 materiaal) verwerken moeten om in aanmerking te komen voor een erkenning van de voedsel en waren autoriteit hun proces valideren. Dit houdt onder andere in dat de reductiecapaciteit aan pathogene micro-organismen van het proces moet worden bepaald. Met de door Elsinga Beleidsplanning en Innovatie ontwikkelde NTA-protocol is er nu een gestandaardiseerde methode voor het uitvoeren van dit onderzoek.

Lees hier meer.

Reductieonderzoek en HACCP ten behoeve van procesvalidatie.

2007-heden

Elsinga Beleidsplanning en Innovatie heeft reductieonderzoek uitgevoerd bij alle gft-verwerkers in Nederland en meer dan 10 mestcomposteerders en vergisters op basis van het zelf ontwikkelde NTA protocol. Dit onderzoek wordt onder accreditatie uitgevoerd.

Het opstellen van een HACCP document is het tweede onderdeel dat de nVWA als eis stelt bij een procesvalidatie. Elsinga Beleidsplanning en Innovatie bv heeft uitgebreide expertise in het opstellen van dergelijke documenten bij zowel mestverwerkers als gft-composteringen.

Microbiologische kwartaalcontroles.

2007-heden

Elsinga Beleidsplanning en Innovatie bv voert in het kader van strenge hygiëne eisen microbiologische kwartaalcontroles uit bij gft-verwerkingsinstallaties en mestverwerkers. Deze inspectie verrichting wordt onder accreditatie uitgevoerd.